GLASS

VASES

Flat Vase
108 | Flat Vase
6.25 x 3.5 x 9.5 Lazuli

$1,000.00  |  BUY
+ GIFT REGISTRY

Show All    <   1   of   1   >